Algemene voorwaarden Skincare Centre

 

1. ALGEMEEN1.1 In deze voorwaarden wordt onder ‘de huidtherapeut(en)’ verstaan de behandelaars van Skincare Centre B.V. gevestigd aan Koningin Emmaplein 7, 3016 AA te Rotterdam. De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH. Ook staan de huidtherapeuten geregistreerd in het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘patiënt’ verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘patiënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt en de huidtherapeut.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

 

2. OVEREENKOMST2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de patiënt behelst de opdracht van de patiënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

2.3 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de patiënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing (WGBO).

 

3. TOESTEMMING3.1 De patiënt verleent voorafgaand aan een behandeling toestemming voor uitvoering van de betreffende behandeling aan de huidtherapeut.

3.2 De huidtherapeut kan van de patiënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3 De toestemming van de patiënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de patiënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.

3.4 In het geval de patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

3.5 Bij een minderjarige tot 12 jaar dient/dienen de ouder(s)/voogd(en)/andere wettelijk vertegenwoordiger(s) toestemming te verlenen voor aanvang van de eerste behandeling. Voor minderjarigen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel het kind als de ouder/voogd/andere wettelijk vertegenwoordiger toestemming dienen te geven voor de behandeling. Voor minderjarigen van 16 en 17 jaar geldt dat zij op dezelfde wijze worden behandeld als een meerderjarige.

 

4. INFORMATIE EN VASTLEGGING / PRIVACY


 


4.1 De patiënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

4.2 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de afspraak.. Persoonsgegevens zullen nimmer vrijwillig aan derden ter beschikking worden gesteld.

4.3 De persoonsgegevens worden vastgelegd in een beveiligd en geautomatiseerd systeem.

 

5. TARIEVEN EN ZORGVERZEKERING5.1 Het Skincare Centre biedt het intakegesprek gratis aan.

5.2 Tijdens het intakegesprek wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. De gemaakte prijsafspraak is per behandeling. Bij de bepaling van de prijs spelen onder andere het te behandelen gebied en de tijdsduur een rol.

5.3 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt dan voorafgaand aan de behandeling besproken met de patiënt.

5.4 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.5 De patiënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de patiënt om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te declareren.

 

6. BETALING6.1 De patiënt ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze direct na de behandeling in de kliniek per pinbetaling te voldoen. Alle bedragen op de factuur zijn incl. btw.

6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3 De patiënt is zelf verantwoordelijk voor indienen en afhandeling van facturen bij zorgverzekeraars. Het Skincare Centre is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in rechten m.b.t. vergoedingen en polisvoorwaarden. Bij vragen dient de patiënt contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

6.4 In het geval de patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de patiënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.

6.5 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeute instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de patiënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 

7. ANNULERING


7.1 In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk één werkdag of vierentwintig uur van tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.

7.2 Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan is het Skincare Centre genoodzaakt (een deel van) de kosten van de behandeling in rekening te brengen. Bij niet tijdig afzeggen wordt 50% van de kosten van de behandeling in rekening gebracht. Bij niet afzeggen wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

7.3 Afspraken kunnen door de patiënt zelf in het online boekingssysteem, telefonisch of per e-mailbericht worden geannuleerd.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID


 

8.1 De aansprakelijkheid van het Skincare Centre, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

8.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van het Skincare Centre beperkt tot het bedrag van de factuur.

8.3 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

8.4 Het Skincare Centre is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

8.5 Het Skincare Centre kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Het Skincare Centre kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.

8.6 Indien een behandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals pigmentvlekken en couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Het Skincare Centre daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het Skincare Centre biedt geen garantie op een behandeling.

 

9. KLACHTEN


 

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan Het Skincare Centre. De huidtherapeut en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij wij zijn aangesloten, biedt je een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vind je een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Bij vragen is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

 

10. NIETIGHEID


 

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT


 

Op de tussen de huidtherapeut en de patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12. WIJZIGINGEN


 

12.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de patiënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de patiënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.