Actievoorwaarden – Surprise!

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Surprise!’ (hierna de ‘Actie’) die wordt aangeboden door Uncover Skincare B.V. (hierna ‘Dr. Jetske Ultee’) gevestigd aan Koningin Emmaplein 7, Rotterdam.

Algemeen

 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
 • Dr. Jetske Ultee heeft te allen tijde het recht zonder opgave van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website https://www.dr-jetskeultee-skincare.nl (hierna de ‘Website’) worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Dr. Jetske Ultee over deze gevallen beslissen.
 • De actie is op maandag 5 december. Voor de start en na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet mogelijk.

Deelname

 • Deelname is enkel mogelijk via een bestelling op de Nederlandse, Belgische en Duitse webshop gedurende de Actieperiode. Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden.
 • De bestelling moet bestaan uit minimaal één product van Dr. Jetske Ultee. De Foundation Sample is uitgezonderd van deze actie.
 • Deelname staat open voor iedereen boven de 18 jaar, met uitsluiting van werknemers van Dr. Jetske Ultee en/of aan haar gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerkt met betrekking tot deze Actie.
 • Jetske Ultee heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

Prijs

 • Te winnen prijs bij een bestelling op de webshop op 5 december tussen 9.00 uur en 0.00 uur:
  • Een limited edition Surprisekoker met een verrassingsinhoud t.w.v. €156,80.

Winnaars

 • Van 9.00 uur tot 0.00 uur wordt er elk uur 1 winnaar uitgekozen uit de bestellingen, op een van tevoren afgesproken tijdstip voor die dag. Deze winnaar ontvangt de Surprise bij de bestelde producten.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild.

Persoonsgegevens

 • Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 Opmerkingen of klachten

 • Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken middels telefoon (010 - 43 63 276), een brief en/of e-mail ([email protected]).

Slot

 • Door mee te doen aan deze Actie gaat u akkoord met de Actievoorwaarden.